Statut

Do podstawowych zadań statutowych CKGŁ należy:

W zakresie działalności kulturalnej:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej.

Podstawowe zadania realizowane są w szczególności poprzez:

1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości I uczestnictwa w kulturze
3) organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
4) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w kołach gospodyń wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych i ich orkiestrach dętych,
6) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
7) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej,
8) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
9) prowadzenie nauki języków obcych, tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografiki i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,
10) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez organizację nauki obsługi komputera, udostępnianie sprzętu komputerowego do powszechnego korzystania, w tym zapewnienie dostępu do internetu,
11) świadczenie usług połigrafkznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych z zakresu kultury i turystyki,
12) prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych,
13) organizowanie dyskotek, balów i zabaw tanecznych
14) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk,
15) prowadzenie sprzedaży miejscowych dzieł artystycznych „ rękodzieła artystycznego i ludowego, bądź pośrednictwa w ich reklamie,
16) prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł miejscowych artystów,
17) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców Gminy,
18) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,
19) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju kultury i informatyki,
20) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,
21) opracowywanie i wdrażanie koncepcji aktywizującej ruch turystyczny, sportowy i rekreacyjny w Gminie, w szczególności poprzez:

a) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy „instytucjami organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki, ochrony przyrody i krajobrazu, celem popularyzacji i wspierania działań kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy,
b) współpracę z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny,

2. Do zadań CKG należy także koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy udziale innych podmiotów.