Akcja „Życzenia dla mojej Mamy”

Internetowa akcja „Życzenia dla mojej Mamy” – zapraszamy do udziału

Regulamin
Internetowej Akcji Życzeń z okazji Dnia Matki
„Mojej mamie…”
Organizator:

Centrum Kultury Gminy Łapanów – Dom Kultury w Łapanowie

 1. Organizatorem akcji jest Dom Kultury w Łapanowie
 2. Akcja skierowana jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych.

Cele akcji:     

 1. Propagowanie twórczości amatorskiej.
 2. Umożliwienie internautom twórczego wyrażenia siebie oraz swoich uczuć.
 3. Motywacja do działania twórczego w dobie wszechobecnej izolacji związanej
  z pandemią.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
  Warunki i terminy dostarczania prac:
 1. Akcja trwa do 26 maja 2020
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 prace o ww. tematyce dowolną techniką plastyczną.
 3. Prace udokumentowane na zdjęciu w formacie jpg należy nadsyłać drogą e-mail kontakt@ck-lapanow.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z tematem wiadomości: Internetowa Akcja na Dzień Matki „Mojej mamie…”.
 4. W treści e-maila należy podać:
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora,
 • komentarz do pracy,
 • w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych będącą załącznikiem do ww. regulaminu.
 1. Organizator powoła komisję, która wybierze najlepsze prace. Zostaną one opublikowane na stronach: www.lapanow.pl www.ck-lapanow.pl
 2. Udział w akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:
 • używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Centrum Kultury Gminy Łapanów

Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Internetowej Akcji Życzeń z okazji Dnia Matki „Mojej mamie…” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

 1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:
 • Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika akcji (załącznik nr 1).

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków akcji i niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału!
Załącznik nr 1

………………………………

                                                                                                (miejsce, data)         

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
w internetowej akcji „Mojej mamie…”

 

 

Ja………….………….…………………………….………………………………………………będący/a  prawnym  opiekunem ………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w Internetowej Akcji z okazji Dnia Matki „Mojej mamie…”, organizowanej przez Dom Kultury w Łapanowie, i akceptuję wszystkie jej postanowienia. Zgłaszając swój udział uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000) Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji z uczestnikami, oraz będą wykorzystywane do publikacji w mediach internetowych Centrum Kultury Gminy Łapanów

 

 

                                                                                                          ………………………………………….

                                                                                                          Data i  podpis opiekuna

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów10, 32-740 Łapanów, tel. 14 685 34 50, adres e-mail: kontakt@ck-lapanow.pl reprezentowany przez Dyrektora, klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem www.ck-lapanow.pl  w zakładce Klauzula informacyjna CKGŁ.